انجمن علمی بهداشت محیط ایران
تغییر عنوان گرایشهای رشته بهداشت محیط نهایی شد

تاریخ : دوشنبه، 26 مهر ماه، 1395   موضوع :

در اخرين جلسه شوراي عالي بر نامه ريزي علوم پزشكي كشور در مورد عناوین گرایشهای بهداشت محیط، موارد زير به تصويب رسيد.

1-     عنوان جدید رشته مديريت پسماند: مهندسی بهداشت محیط-مدیریت پسماند

2-     عنوان جدید رشته بهره برداري ونگهداري از تاسيسات  بهداشتي شهري: مهندسی بهداشت محیط- بهره برداري ونگهداري از تاسيسات  بهداشتي شهري

3-     عنوان جدید رشته سم شناسی محیط: بهداشت محیط-سم شناسی محیط

4-     عنوان جدید رشته بهداشت پرتوها: بهداشت محیط-بهداشت پرتوها

 

با توجه به موراد فوق، كليه رشته های فوق نيز ميتوانند در مقطع دکترای مهندسي بهداشت محيط ادامه تحصيل دهند.

 

همچنین در این جلسه برنامه آموزشی رشته مهندسی بهداشت محیط- مديريت كنترل كيفيت هوا نیز مورد تصویب قرار گرفت.

 

پایان خبر

 

 

 

 

رشته مدیریت پسماند رشته سم شناسی محیط رشته بهداشت پرتوها مدیریت کنترل کیفیت هوا
منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/219/تغییر-عنوان-گرایشهای-رشته-بهداشت-محیط-نهایی-شد/