اخبار
الزام و اولویت دوره های آموزشی دفاتر

الزام و اولویت دوره های آموزشی مدیران دفاتر، مسئولین فنی و ممیزان بهداشتی در سال 1397

الزام و اولویت دوره های آموزشی دفاتر

تا ابلاغ ضوابط جدید آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی برگزار نخواهد شد

کمپین روز جهانی زمین برگزار شد

حضور گسترده جامعه بهداشت محیط در کمپین روز جهانی زمین

کمپین روز جهانی زمین برگزار شد

اولین کمپین بزرگ انجمن علمی بهداشت محیط ایران با حضور گسترده جامعه بهداشت محیط ایران در روز جهانی زمین (دوم اردیبهشت 1397) برگزار گردید.