عکس
دومین همایش ملی پلاستیک و محیط زیست (اول و دوم آذرماه 1402)

دومین همایش ملی پلاستیک و محیط زیست (اول و دوم آذرماه 1402)

دومین همایش ملی پلاستیک و محیط زیست (اول و دوم آذرماه 1402)
گزارش تصویری روز جهانی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹مهرماه ۱۴۰۲

گزارش تصویری روز جهانی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹مهرماه ۱۴۰۲