هیئت مدیره
کلید واژه :

هیئت مدیره

هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط

هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط

اعضاي هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط ايران، مرکب از 7 نفر است که 2 نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. از 7 نفر عضو هيات مديره انجمن حداکثر 2 نفر از بين دارندگان مدرک کارشناسي عضو پيوسته به عض...