دکتر حسینی دبیر انجمن: آیا گندزدایی خیابانها در زمان شیوع کرونا ضرورت دارد؟
کلید واژه :

ضدعفونی

،

کرونا

،

گندزدایی

،

خیابان

،

وایتکس


ثبت نظرات
captcha